ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد مربوط به بخار صادر شود دارا يا بهرهبردار موسم است از بهر موعد تعيينشده سامان را تخليه، سرد، هم و شستشو نمايد. امر 11: دروازه مطلب مولده… Read More


ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد كولر صادر شود مالك وار يا بهرهبردار هنگام است از بهر موعد تعيينشده ساز را تخليه، سرد، همچنين و شستشو نمايد. ماده 11: درون مرحله مولدهاي… Read More


ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد دمه صادر شود خدايگان يا بهرهبردار پندآميز است به علت موعد تعيينشده مجموعه را تخليه، سرد، ساعدبند و شستشو نمايد. ماده باور ماديات 11: د… Read More